مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره نظرات مخالف و منفی ، چرا شما باید در کسب و کار هر نظر منفی را پاسخ دهید؟! را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

تدبیر فردا