مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره چند روش برای تصمیم گیری ، شما با چه روش هایی تصمیم گیری می کنید؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

تدبیر فردا